รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

RESK

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) คือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานกำหนด

RESK คือ การเทียบวุฒิสาขาวิชาชีพโดยยื่นหลักฐานการทำงาน เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐาน ก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

ความสำคัญของประกาศนียบัตรและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันความรู้ ความสามารถ ว่าคุณมีสมรรถนะสามารถทำงานตามสายอาชีพที่ได้รับการรับรองจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่หลายคนทำงานในลักษณะของ “ฟรีแลนซ์” ประกาศนียบัตรนับเป็นเครื่องช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นายจ้าง และเพิ่มมูลค่าด้านความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับจ้าง และยังเป็นอีกหลักฐานประกอบในการสมัครเข้าทำงานในองค์กรสำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนมาทำงานประจำ ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานอีกด้วย

TPQI และ DDTI ใจดีออกให้ อยากให้คนไทยได้รับการรับรองวิชาชีพกันถ้วนหน้า จ่ายเพียงค่าสมัครสอบ 250 บาท จากราคาเต็ม 3,250 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Website : ddti.org

E-mail : [email protected]

Facebook : สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล -DDTI

Tel : 061-024-7897

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *