รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

จำนวนผู้ใช้ Facebook แยกช่วงอายุ จังหวัด และเพศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ช่วงอายุ 45 ถึง 54