รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

เผยตัวเลขจริง ประชากร Facebook ชาวไทย …..ไม่ใช่ทั้ง 49 หรือ 51 ล้าน

เผยตัวเลขจริง ประชากร Facebook ชาวไทย
ไม่ใช่ทั้ง 49 หรือ 51 ล้าน
ในงาน Thailand Social Awards 2018 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2018 โดยโธธ โซเชียล และ วันบิต แมทเทอร์ (โอบีว็อค) เปิดสถิติการใช้ Social Media เมื่อประเทศไทยขยับสู่อันดับที่ 8 ของประเทศที่มีผู้ใช้ Facebook มากที่สุด คือ 49 ล้านบัญชี

แต่หากย้อนกลับไปศึกษา ผลการสำรวจ Digital in 2018 in Southeast Asia ของ We are Social (Global Digital Media Agency) และ Hootsute (ผู้ห้บริการจัดการระบบใน Social Media) พบว่ามีผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย ถึง 51 ล้านบัญชี

แล้วตัวเลขที่แท้จริงของประชากร Facebook ชาวไทย คือเท่าไรแน่

เพราะจากการสืบค้นข้อมูลของ Digital Business Consult ใน Thailand Facebook Users Insights 2018 ที่นำข้อมูลจาก Facebook Audience Insight โดยตรงมาเผยแพร่ พบว่ามีผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย 45 ล้านบัญชี โดยแบ่งเป็น ชาย 23 ล้าน และหญิง 22 ล้าน

ถึงสถิติผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย จาก 3 ค่ายข้างต้น จะแตกต่างกันแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่า Facebook ยังคงเป็น Platform ที่นักการตลาด Online มองข้ามไม่ได้ แต่ต้องปรับตัวให้ทันพฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และที่สำคัญ คือ การศึกษาและใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Facebook โดยเฉพาะการซื้อโฆษณาที่เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง เพื่อสร้าง Engagement ที่มีประสิทธิภาพ

ด่วนๆ แจกฟรี
Thailand Facebook Users Insights 2018 (หมวด 1)
ข้อมูลผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย (ภาพรวมประเทศ ภาค และรายจังหวัด)
แยกตามช่วงอายุ การศึกษา และสถานภาพ

ลงทะเบียน (ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561)

 ความเป็นมา

 • Thailand Facebook Users Insights 2018 คือ นำข้อมูลจาก Facebook Audience Insight มาจัดทำเป็นสารสนเทศ ในรูปแบบ Infographic ที่สะดวกต่อการศึกษาและทำความเข้าใจตัวตนของผู้ใช้  Facebook   ซึ่งนักการตลาด หรือผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมการตลาดต่อไป
 • Thailand Facebook Users Insights 2018 มีการจัดหมวดหมู่เป็น 3 หมวด โดยที่แต่ละหมวดจะแยกเป็นตอน กับเรื่อง คือ

               หมวดที่ 1 ข้อมูลประชากรของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย ภาพรวมทั้งประเทศ ภาค และรายจังหวัด   ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ หรือตัวตนของผู้ใช้ Facebook คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพครอบครัว และที่อยู่เป็นรายจังหวัดในประเทศไทย

               หมวดที่ 2 ข้อมูลอุปกรณ์ และพฤติกรรมของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย ภาพรวมทั้งประเทศ ภาค และรายจังหวัด ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้ทราบความสัมพันธ์ของข้อมูลประชากร กับพฤติกรรมการใช้ Facebook เช่น ทราบว่า ผู้ใช้ Facebook เพศชาย ที่เป็นโสด ในจังหวัดขอนแก่น มีกิจกรรมใน Facebook ต่างๆ อย่างไร เป็นต้น

                หมวดที่ 3 ข้อมูลจำนวนผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยที่มีความสนใจ (Interests) ด้านต่างๆ นำความสนใจ (Interests) ของผู้ใช้ Facebook ที่ Thailand Facebook Users Insights 2018 คัดเลือก จำนวนกว่า 100 ความสนใจ มานำเสนอเป็นรายงาน เช่น ให้ทราบว่า ผู้ชายที่สนใจการประกันภัยรถยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเท่าไร เป็นต้น

 • รายละเอียดที่ควรทราบ ใน Thailand Facebook Users Insights 2018
 1. การแบ่งช่วงอายุ จะกำหนดช่วงอายุ รวม ระหว่าง 18 – 64 ปี และแบ่งช่วงอายุต่างๆ เป็น

1.1 อายุ 18 – 24 ปี                                  1.2 อายุ 25 – 34 ปี

1.3 อายุ 35 – 44 ปี                                  1.4 อายุ 45 – 54 ปี

1.5 อายุ 55 – 64 ปี

 1. ระดับการศึกษา แบ่งเป็น

2.1 มัธยมศึกษา เทียบเท่าต่ำกว่าปริญญาตรี

2.2 มหาวิทยาลัย คือ ปริญญาตรี

2.3 บัณฑิตวิทยาลัย สูงกว่าปริญญาตรี

3. การแบ่งภาคในประเทศไทย ใช้รูปแบบการแบ่งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

3.1 ภาคเหนือ ประกอบด้วย กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ

3.3 ภาคกลาง ประกอบด้วย กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

3.4 ภาคใต้ ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

3.5 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร

สารบัญ

หมวดที่ 1      

หมวดที่ 1 ข้อมูลประชากรของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย ภาพรวมทั้งประเทศ ภาค และรายจังหวัด

หมวดที่ 1 ตอนที่ 1 ผู้ใช้ Facebook แยกเพศ และช่วงอายุต่างๆ

หมวดที่ 1 ตอนที่ 2 ผู้ใช้ Facebook แยกเพศ และระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา / มหาวิทยาลัย / บัณฑิตวิทยาลัย)

หมวดที่ 1 ตอนที่ 3 ผู้ใช้ Facebook แยกเพศ และสถานภาพครอบครัว (โสด / มีแฟนแล้ว / หมั้นแล้ว / แต่งงานแล้ว)

หมวดที่ 1 ตอนที่ 4 เดือนเกิดของผู้ใช้ Facebook ช่วงอายุ 18 – 64 ปี แยกเพศ ในประเทศไทย

ด่วนๆ แจกฟรี
Thailand Facebook Users Insights 2018 (หมวด 1)
ข้อมูลผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย (ภาพรวมประเทศ ภาค และรายจังหวัด)
แยกตามช่วงอายุ การศึกษา และสถานภาพ

ลงทะเบียน (ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561)

สำหรับหมวดที่ 2 และ หมวดที่ 3 มี เนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2 ข้อมูลอุปกรณ์ และพฤติกรรมของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย ภาพรวมทั้งประเทศ ภาค และรายจังหวัด

หมวดที่ 2 ตอนที่ 1 พฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้ใช้ แยกเพศ และช่วงอายุต่างๆ

หมวดที่ 2 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้ใช้ แยกเพศ และระดับการศึกษา

หมวดที่ 2 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้ Facebook ของผู้ใช้ แยกเพศ และสถานภาพครอบครัว

หมวดที่ 3

หมวดที่ 3 จำนวนผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยที่มีความสนใจ (Interests) ด้านต่างๆ อยู่ที่จังหวัดอะไร เพศ ช่วงอายุ การศึกษา และสถานภาพอย่างไร

3.1 การช้อปปิ้ง และแฟชั่น

น้ำหอม*                              ของเล่น                                สปา                               เครื่องสำอาง

คูปอง                                  ช้อปปิ้งออนไลน์                  ร้านขายสินค้าลดราคา      ร้านขายเสื้อผ้า

สินค้าหรูหรา                        ห้างสรรพสินค้า                 กระเป่าถือ                           อัญมณี

รองเท้า                                 เสื้อผ้าผู้ชาย                         เสื้อผ้าผู้หญิง                       เสื้อผ้าเด็ก

นาฬิกา

3.2 การออกกำลังกายและความเป็นอยู่ที่ดี

การวิ่ง                                  การออกกำลังกาย                 สารอาหาร                             การแข่งรถยนต์

มาราธอน                             เทนนิส                                 การตกปลา                            การตั้งแค้มป์

จักรยานเสือภูเขา                  เทเบิลเทนนิส                       การว่ายน้ำ                             สระว่ายน้ำ

ชุดว่ายน้ำ                            กอล์ฟ                                  ไม้กอล์ฟ

3.3 งานอดิเรก และกิจกรรม

การท่องเที่ยว                         การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     การเช่ารถ                              การเดินทางทางอากาศ

สวนสนุก                               โรงแรม                                  การต่อเติมบ้าน                     การทำสวน

การทำของ DIY                    เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน         เฟอร์นิเจอร์                            รถยนต์ SUV

จักรยานยนต์                         รถยนต์มินิแวน                     ยานยนต์                                 รถบรรทุก

รถยนต์ไฟฟ้า                         การถ่ายรูป                             การร้องเพลง                         การวาดภาพ

สัตว์เลี้ยง : ปลา                     สัตว์เลี้ยง : สุนัข                    อาหารสัตว์

3.4 ธุรกิจและอุตสาหกรรม

การก่อสร้าง                          การขาย                                  การดูแลสุขภาพ                    การตลาด

การธนาคารปลีก                    ธนาคารเพื่อการลงทุน             ออนไลน์แบงค์กิ้ง                 การบริหารจัดการ

การบิน                                   การพยาบาล                          การศึกษาระดับสูง               การออกแบบกราฟิก

การกู้เงิน                              การประกันภัย                       การลงทุน                              บัตรเครดิต

ตลาดหลักทรัพย์                   การโฆษณา                           ค้าปลีก                                   ธุรกิจ

ธุรกิจขนาดเล็ก                     ผู้ประกอบการ                      วิศวกรรม                               สถาปัตยกรรม

อสังหาริมทรัพย์                    การตลาดดิจิตอล                  การตลาดทางอีเมล               การตลาดในสื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์                ออกแบบเว็บไซต์                 เกษตรกรรม                          เศรษฐกิจ

3.5 อาหารและเครื่องดื่ม

ร้านกาแฟ                              ร้านอาหารขนาดเล็ก            ร้านอาหารจานด่วน             ร้านอาหารจานด่วนแบบธรรมดา

อาหารมังสวิรัติ                     อาหารจานด่วน                     อาหารจีน                               อาหารญี่ปุ่น

อาหารทะเล                           อาหารหวาน                          อาหารออร์แกนิก                 อาหารเกาหลี

อาหารเวียดนาม                    อาหารไทย                            กาแฟ                                      ชา

น้ำผลไม้                                 เบียร์                                       ไวน์

 

อยากได้ ฉบับเต็ม ebook : Thailand Facebook Users Insights 2018 (Full Version)

ราคาพิเศษเพียง 3,000 บาท จากราคา 5,000 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่สั่งซื้อและชำระเงินภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เท่านั้น 
 • ชำระเงินเข้านายอุดมธิปก ไพรเกษตร
  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 206-271730-2
  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 034-8-41256-6
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด email: [email protected] และ  Line : @Customerinsight