รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

Big Mid Year Promotion

Thailand Facebook Users Insights 2018 … Big Mid Year Promotion

Customerinsight.asia ร่วมเพิ่มโอกาสให้คุณรู้จักผู้ใช้ Facebook ให้มาก รู้ให้ลึก และรู้ให้จริง ด้วย “Thailand Facebook Users Insights 2018 … Big Mid Year Promotion” ลดกระหน่ำกลางปี ด้วยส่วนลดมากกว่า 90%

Thailand Facebook Users Insights 2018 คือ e-Book ที่นำข้อมูล Audience Insight ของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย มาจัดทำนำเสนอในรูปแบบ Infographic ที่ง่ายต่อการศึกษา และประยุกต์ใช้ของนักการตลาดรุ่นใหม่ เพราะช่วยให้ทราบข้อมูลสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จึงช่วยให้การวางแผนการตลาด ทั้ง Online และ Offline มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแม้แต่การศึกษา เพื่อประกอบการทำ Intent Marketing ได้ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลใน Thailand Facebook Users Insights 2018 ประกอบด้วยข้อมูลที่ประมวลจาก Facebook Audiences Insight เป็น 3 หมวด คือ

หมวด 1 ประชากรศาสตร์ (Demographic) ที่ทำให้ทราบจำนวนผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย และรายจังหวัด จำแนกตามช่วงอายุ การศึกษา และสถานภาพครอบครัว ที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถประเมินขนาดของตลาด จากจำนวนผู้ใช้ Facebook ในแต่ละภูมิภาค หรือรายจังหวัดได้
   

หมวด 2 พฤติกรรม (Behavior) รูปแบบการใช้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย และรายจังหวัด ที่จะเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำการตลาด Online ผ่าน Facebook ของนักการตลาด Online ได้

หมวด 3 ความสนใจ (Interest) เป็นการประมวลข้อมูลผู้ใช้ Facebook ตามความสนใจต่างๆ ที่แบ่งเป็น 5 กลุ่ม รวมมากกว่า 100 ความสนใจ โดยจำแนกข้อมูลแต่ละความสนใจตามหลักประชากรศาสตร์ ตามช่วงอายุ การศึกษา สถานภาพครอบครัว ทั้งในระดับประเทศ และรายจังหวัดทุกจังหวัด ที่จะทำให้นักการตลาด Online ประเมินขนาดของตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณในเบื้องต้นได้ เช่น ให้ทราบผู้ชายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แต่งงานแล้ว และสนใจรถยนต์ SUV มีจำนวนเท่าไร? เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าว รวมอยู่ใน Thailand Facebook Users Insights 2018 ที่นำเสนอให้ง่ายต่อการศึกษา และทำความเข้าใจในรูปแบบ Infographic รวมกว่า 8,000 หน้า

Customerinsight.asia ร่วมเพิ่มโอกาสให้คุณรู้จักผู้ใช้ Facebook ให้มาก รู้ให้ลึก และรู้ให้จริง ด้วย Thailand Facebook Users Insights 2018 … Big Mid Year Promotion กระหน่ำกลางปี ด้วยส่วนลดมากกว่า 90% จากปกติราคาเล่มละ 5,000 บาท เหลือเพียง 499 บาท (รวม Vat 7% เป็นเงิน 533.93 บาท) …

สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ซื้อ e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018 ฉบับสมบูรณ์ทั้งเล่ม ยังสามารถเลือกซื้อ e-Book ดังกล่าวตามหมวด หรือกลุ่มความสนใจที่ต้องการได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีสั่งซื้อ และชำระเงิน
1. โอนเงินค่า e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018 เล่มที่ต้องการ ตามราคา รวม Vat7%

  • บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
  • ธนาคารกสิกรไทย
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 034 – 3 – 90926 – 8

2. ส่งข้อมูล

  • ชื่อ e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018 เล่มที่สั่งซื้อ
  • e-Mail ของคุณ เพื่อใช้รับ e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018
  • แนบ Slip Pay-in จัดส่งข้อมูลกลับมาที่ (ทางใด ทางหนึ่ง)

3. รับ Link URL พร้อมรหัสเปิด e-Book Thailand Facebook Users Insights 2018 ที่สั่งซื้อ จาก [email protected]