รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

ถอดรหัสธุรกิจดูแลสุขภาพ … ด้วย Thailand Facebook Users Insights 2018

ถอดรหัสธุรกิจดูแลสุขภาพ
ค้นหา Insight – ทำ Intent Marketing
ด้วย Thailand Facebook Users Insights 2018

ทำไม?
ต้องถอดรหัสธุรกิจดูแลสุขภาพ

เพราะวันนี้ เป็นช่วงเวลาที่เราะจะพบเห็นคนรุ่นใหม่ใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งกว่าคนในรุ่นใดๆ ที่ผ่านมา ทั้งการเลือกอาหารที่ทาน และเสริมด้วยอาหารเสริมอีกหลากหลายสรรพคุณ จัดสรรช่วงเวลาแต่ละวันหรือสัปดาห์ไปออกกำลังกายเป็นประจำ และต้องมีเวลาสำหรับการท่องเที่ยว เพื่อการหย่อนใจ

ในขณะที่ทุกๆ สังคม ในโลกนี้ ได้ก้าวสู่ยุค Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุ ที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดูแลสุขภาพในชีวิตมากยิ่งกว่าผู้สูงอายุในอดีต

ธุรกิจดูแลสุขภาพ จึงเป็นธุรกิจดาวรุ่ง (Star) ที่ไม่ได้มาเป็น “กระแส” แต่ คือ ความเป็นไปในสังคมที่ทุกธุรกิจต้องหันมาใส่ใจ ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ตั้งแต่ Start up ทำผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Health Tech ถึง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับ Firm

ความหมาย หรือนิยามของธุรกิจดูแลสุขภาพในวันนี้ จึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ธุรกิจยา เวชภัณฑ์ โรงพยาบาล หรือคลีนิครักษาโรค ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจ “ซ่อม” สุขภาพอีกต่อไป แต่หมายถึง ธุรกิจ “สร้าง” และ “เสริม” สุขภาพ และความดูดี หรือความงามอีกด้วย นั่นคือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม การออกกำลังกาย การศัลยกรรมเสริมบุคลิก และอาจจะรวมถึง รูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อการ “พักใจ” อีกด้วย

จากเหตุผล และความหมายใหม่ของธุรกิจดูแลสุขภาพในข้างต้น จึงพบว่าตลาดของธุรกิจดูแลสุขภาพ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้ง Gen Y – Z โดยคนกลุ่มหลังนี้ อาจจะเป็นกลุ่ม “ผู้ซื้อตัวจริง” ทั้งเพื่อการบริโภค หรือใช้สำหรับตนเอง และเพื่อผู้สูงอายุที่ตนเองดูแลอีกด้วย

เมื่อถอดรหัสธุรกิจดูแลสุขภาพได้ดังข้างต้นแล้ว การค้นหา Insight ของลูกค้า “ตัวจริง” จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะประเมินขนาดของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจดูแลสุขภาพ และยังสามารถวิเคราะห์หาความสนใจของตลาดแต่ละส่วน เพื่อทำ Intent Marketing ต่อไป

การใช้ Thailand Facebook Users Insights 2018 กับธุรกิจดูแลสุขภาพ
การดูแลสุขภาพ คือ 1 ใน 103 ความสนใจ ของ Thailand Facebook Users Insights 2018 ซึ่งอยู่ในกลุ่มความสนใจ “ธุรกิจและอุดสาหกรรม” ซึ่งอนุมานได้ว่าผู้ใช้ Facebook ที่ระบุตัวตนว่าเป็นผู้สนใจการดูแลสุขภาพ มีคุณลักษณะของผู้ที่ต้องการ “สร้าง” และ “เสริม” สุขภาพ และความดูดีของตน ในขณะที่ยังสามารถแปลงเปลี่ยนความสนใจของตนเองให้เป็นธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น ผู้ใช้ Facebook ที่สนใจการดูแลสุขภาพ จึงมีคุณลักษณะที่สำคัญ 2 มิติ คือ มิติด้านการเป็นตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจดูแลสุขภาพ (ผู้ซื้อ) และมิติด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือมีธุรกิจดูแลสุขภาพ (ผู้ขาย) ได้เช่นกัน

ความสนใจการดูแลสุขภาพ ใน Thailand Facebook Users Insights 2018 มีกลุ่มอายุที่ให้ความสนใจมากที่สุด อยู่ในช่วง 18 – 24 ปี และ 25 – 34 ปี โดยมีจำนวนรวมกว่า 5 พันบัญชีผู้ใช้ Facebook   หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของผู้สนใจการดูแลสุขภาพทั้งหมดใน Facebook
นั่นคือ Insight ของธุรกิจดูแลสุขภาพ

แล้ว Intent ของธุรกิจดูแลสุขภาพอยู่ที่ไหน?
Intent ของธุรกิจดูแลสุขภาพ ที่นักการตลาด ทั้ง Online และ Offline จะสามารถหา และประเมินขนาดของตลาดได้จาก Thailand Facebook Users Insights 2018 คือ การข้ามไปศึกษาข้อมูลความสนใจ ในกลุ่มความสนใจ “การออกกำลังกาย และความเป็นอยู่ที่ดี” … หรือไม่?
หรือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่สนใจ “อาหารมังสวิรัติ” หรือ “อาหารออร์แกนิก” ที่อยู่ในกลุ่ม “อาหารและเครื่องดื่ม” หรือไม่?

เมื่อพบความสนใจที่คาดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดูแลสุขภาพของคุณแล้ว จะไม่ยากที่จะหาวิธีการเข้าถึง ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้ Facebook ให้รู้จัก สนใจ และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของคุณในที่สุด