รู้จักลูกค้าให้ลึกยิ่งกว่าคนอื่น

จำนวนผู้ใช้ facebook ประเทศไทยที่เกิดเดือนเมษายน แยกตามช่วงอายุ และเพศ